Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 1 z 7
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 27. 9. 2018
Seznámení s rozpočtem obce na rok 2019; Příkazní smlouva - WITERO s.r.o.; Objednávka - WITERO s.r.o.; Cenová nabídka - VODOS s.r.o.; Žádost o snížení platby stočného; Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti ČEZ Distribuce; Rekonstrukce místních komunikací v obci Krakovany - přijetí dotace; Žádost o prodej stavební parcely - P.K., Krakovany 44; Žádost o prodej stavební parcely - manželé Š., Krakovany 255; Žádost o prodej stavební parcely - L. N., Krakovany 223 a T. B., Krakovany 262; Žádost o prodej stavební parcely - P. Š., Krakovany 281; Oprava kanalizace v ulici „K Božci" – ZEPRIS s.r.o.; Zpracování územní studie „lokality20“ v dolní části obce; Žádost o prodloužení termínu napojení na splaškovou kanalizaci - E.J., Krakovany 169; Smlouva o zřízení věcného břemene - Gas Net, s.r.o.; Darovací smlouva - Krakovany Development s.r.o.; Žádost o finanční příspěvek - chovatelé Krakovany.

Datum 2018-10-05
Velikost souboru 325.33 KB
Stáhnout 250

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 22. 8. 2018
Smlouva o poskytování odborných služeb AXIOM engineering s.r.o.; Kupní smlouva - L.K, Krakovany 99; Cenová nabídka - havarijní stav místní komunikace k domu čp.21 v Božci; Cenová nabídka – P. V., Božec 37; Doplnění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Krakovany, obnova NN za kNN – ČEZ Distribuce; Záměr na prodej pozemku; Napojení občanů na veřejnou splaškovou kanalizaci v obci; Cenová nabídka – P.S., Rasochy; Smlouva o dílo – Zednictví Klempířství U. J., Krakovany 97; Žádost o proplacení dovolené - J. P., Krakovany 295; Záměr na prodej pozemků; Cenová nabídka - S-styl s.r.o.; Cenová nabídka na dodávku nové soklové a nápisové části památníku padlých v I. světové válce v obci Krakovany - Kamenictví Straka; Variantní cenová nabídka zhotovení kopie reliéfu raněného vojáka z pomníku padlých v I. světové válce v obci Krakovany – Mgr. A. M. K.; Smlouva o dílo na zhotovení dokumentace stavby – ing. R. N.r; Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – M. P.

Datum 2018-08-26
Velikost souboru 322.04 KB
Stáhnout 199

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 18. 7. 2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Krakovany, obnova NN za kNN – ČEZ Distribuce; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Božec, kNN pro parcelu č. 287/5 – ČEZ Distribuce, a.s.;Revitalizace požární nádrže v Božci - dotace z MZe; Kupní smlouva – Arte spol., s.r.o.; Žádost o odpuštění nájemného - Z. Urlichová; Pozvání do Krakovan na Slovensku; Pozvání na dožínky do gminy Popielów v Polsku; Záměr na prodej pozemku; Plán rozvoje sportu v Krakovanech na období 2018 – 2023; Cenová nabídka - zhotovení zpevněného povrchu na místní komunikaci; Objednávka traktorového nosiče kontejnerů; Objednávka tří kontejnerů; Objednávka štěpkovače.

Datum 2018-07-23
Velikost souboru 155.07 KB
Stáhnout 256

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 20. 6. 2018
Audit hospodaření obce za rok 2017 a závěrečný účet obce a PO ZŠ a MŠ Krakovany; Navýšení akumulačního objemu ATS – cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace; Výběrové řízení - Dodávka kolového stroje pro manipulaci s bioodpady; Lávka pro pěší pře Labe ve Chvaleticích - žádost o příspěvek na zajištění kontrol a odstranění zjištěných závad; Audit hospodaření SOT za rok 2017 a závěrečný účet SOT; Žádost o zaměstnání - P. Nohejl; Havarijní stav - místní komunikace k domu čp.21 v Božci; Usnesení č.2/2018 – Dodatek č. 2/2018 k smlouvě o odvozu odpadu.

Datum 2018-06-25
Velikost souboru 122.15 KB
Stáhnout 208

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 31. 5. 2018

Schválení počtu členů nového zastupitelstva obce; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – VODOS, s.r.o.; Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2018/2019; Vítání občánků - finanční dar obce; Žádost o finanční dar - „Školkohry – děti v pohybu“; Tělocvična – pomocné a dokončovací práce; Smlouva o dílo - Ing. V. Řihák – COMTECH; Nový systém svozu plastů od roku 2019; Obsazení místa praktického lékaře pro dospělé s výhledem do budoucna; Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku; Slavnostní otevření tělocvičny; Záměr na prodej pozemků; Pořízení nového dopravního automobilu pro SDH Krakovany; Smlouva - Ing. J. Kára; Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova MAS Zálabí.

Datum 2018-06-06
Velikost souboru 139.45 KB
Stáhnout 273

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 25. 4. 2018

Pronájem (propachtování) parcely č. 289/2 v k.ú. Božec; Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – „Externí pověřenec s garancí“; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu - ČEZ Distribuce, a.s.; Smlouva o dílo - S–styl s.r.o.; Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o.; Dotační program na nákup a instalaci techniky pro vysokorychlostní veřejnou WIFI; Žádost o finanční příspěvek - Linka bezpečí,z.s.; Žádost o finanční příspěvek - Český červený kříž; Dohoda o ukončení smlouvy o dílo - IWW engeneering, s.r.o.; Česká pošta, s.p. – změna způsobu obsluhy v obci Krakovany; Projekt „Čistá obec Krakovany“ - upozornění OPŽP na nezpůsobilý výdaj; Provozní řád veřejného sportoviště - poplatek; Oprava pomníku padlých v Krakovanech.

Datum 2018-04-30
Velikost souboru 139.96 KB
Stáhnout 211

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 21. 3. 2018

Prodej dílu a parcely č. 303/3 v k.ú. Krakovany; Prodej parcely č.51/2 v k.ú. Božec; Výběrové řízení na zhotovitele akce s názvem „Oprava místních komunikaci v Krakovanech - větev A, B a K8“; Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - L. Kubíčková, Krakovany 99; Výměnný pobyt žáků z partnerských obcí Krakovany na Slovensku a gminy Popielów v Polsku; Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku č. 176/8 v k.ú. Krakovany - revokace usnesení; Záměr na pronájem pozemku; Stavební úpravy v tělocvičně – žádost SK Krakovany; Návštěva z partnerské gminy Popielów v Polsku.

Datum 2018-04-06
Velikost souboru 128.05 KB
Stáhnout 202