Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 6 z 7
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 8. 2015

Usnesení č.8/2015: nařízení obce Krakovany č.1/2015, kterým se vymezuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje; Usnesení č.9/2015: vyčištění požárního haltýře v obci Krakovany – poskytnutí dotace z Povodňového fondu Středočeského kraje; Usnesení č.10/2015 - Rekonstrukce a oprava místní komunikace v obci Krakovany - poskytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje; Nabídkové řízení - odvodnění čerpací stanice splaškové kanalizace u domu čp.43 v Božci; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - Božec, hlavní silnice, náhrada NN nov. kNN; Povodňový plán obce - GEO test, a.s. Brno; Cenová nabídka - TELSIG – servis, spol. s.r.o., Velký Osek; Usnesení č.11/2015 - Žádost o dotaci na výstavbu III. etapy Splaškové kanalizace Krakovany - Božec; Nabídka na odkup pozemku pod trafostanicí u pošty - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.; Žádost o umístění dopravního zrcadla - ing. M. Věříš; Okna na poště - nabídkové řízení; Rozpočtová změna č.3/2015; Nabídka na zhotovení nového oplocení „Lípy svobody v Krakovanech“ - J. Kvasnička, Božec 35; Rozpočtová změna č.4/2015; Prodej parcely č.234/7 v k.ú. Krakovany a prodej parcely č.234/8 v k.ú. Krakovany.

Datum 2015-09-07
Velikost souboru 234.99 KB
Stáhnout 149

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 14. 7. 2015

Usnesení č.6/2015 - Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krakovany; Usnesení č.7/2015 - Obecně závazná vyhláška č.2/2015 kterou se vydává Požární řád obce Krakovany; Úprava výústniho objektu na Předveském potoku - Povodí Labe; Odvodnění čerpací stanice splaškové kanalizace u domu čp.43 v Božci; Pozvánka na dožínky - gmina Popielów; Záměr na prodej pozemku; Webové stránky obce; Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Datum 2015-07-20
Velikost souboru 215.48 KB
Stáhnout 167

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 17. 6. 2015

Výběrové řízení – „Vyčištění požárního haltýře v obci Krakovany“; Rámcová smlouva o dílo - Ing. P. Kabát; Příkazní smlouva - Witero s.r.o.; Smlouva o zřízení věcného břemene - RWE Gas Net,s.r.o; Cenová nabídka - Projekce dopravní Filip s.r.o.; Žádost o zpevnění obecní cesty č. 1407/2 v k.ú. Krakovany - ing. S. Věříš, Krakovany 91; Žádost o prominutí úhrady vyvážená odpadních vod – Z. Hrubý, Krakovany 271; Žádost Základní školy Krakovany - vybudování doskočiště pro děti; Prohlídka kroniky; Pozvánka do Krakovan na Slovensku; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - parcela č.260/3 v k.ú. Krakovany; Zajištění zájezdu na fotbalový turnaj v Krakovanech na Slovensku; Obecní vodovod - zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou; Usnesení č.5/2015 ZO v Krakovanech ze dne 17.6.2015 o vydání ÚP obce Krakovany; Žádost o příspěvek na projekt domovní vodovodní a kanalizační přípojky- G. Filipová (Žátečka čp.9).

Datum 2015-06-21
Velikost souboru 245.98 KB
Stáhnout 126

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 6. 5. 2015

Účetní závěrka Po ZŠ a MŠ Krakovany; Audit hospodaření obce za rok 2014 a závěrečný účet; Výběrové řízení - „Rekonstrukce místních komunikací Krakovany – Božec“; Výběrové řízení - „Víceúčelový sportovní kurt v obci Krakovany“; Výběrové řízení - „Vyčištění požárního Haltýře v obci Krakovany“; Výstavba infrastruktury v ulici „ Na Vrších“; Zateplovací fasáda budovy ZŠ - cenová nabídka M. Sandholce; Webové stránky obce - nabídka společnosti Galileo Corporation s.r.o.; Žádost o finanční příspěvek - nezisková organizace „Asociace Radost“; Česká pojišťovna - nabídka na pojištění odpovědnosti starosty a zastupitelů; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury - VODOS s.r.o, Kolín; Rozpočtová změna č.2/2015.

Datum 2015-05-15
Velikost souboru 250 KB
Stáhnout 179

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 1. 4. 2015

Odměna a příplatky členů ZO; Výběrové řízení - Víceúčelový sportovní kurt v obci Krakovany; Výběrové řízení - Vyčištění požárního haltýře v obci Krakovany; Výběrové řízení - Rekonstrukce místních komunikací Krakovany – Božec; Výběrové řízení - Komunikace v obci Krakovany; Cenová nabídka - TELSIG – servis spol.s r. o. Velký Osek.

Datum 2015-04-03
Velikost souboru 135.79 KB
Stáhnout 152

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 17. 3. 2015

Příkazní smlouva - WITERO s.r.o., Praha, žádost o dotaci; Ustavení povodňové komise.

Datum 2015-03-18
Velikost souboru 204.31 KB
Stáhnout 152

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 25. 2. 2015

Příkazní smlouva – WITERO s.r.o., Praha, žádost o dotaci; Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti; Smlouva o dílo – S–styl; Smlouva o dílo - VODOS s.r.o.; Kupní smlouva - SK Krakovany; Majetkoprávní vztahy – J. Nezavdal; Oprava komínu na Školní jídelně Krakovany; Sociální služby - průzkum zájmu; Žádost o poskytnutí příspěvku - TJ Sokol Jestřabí Lhota; Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - ČS včelařů o.s., Týnec n. L.; Žádost spolku Lungta - vyvěšení „Vlajka pro Tibet“; Napojení občanů na splaškovou kanalizaci - úhrada vyvážení; Povolení skácení jehličnatého stromu - Božec čp.27; Knihovnice - navýšení mzdy; Inventarizace majetku obce za rok 2014;Žádost o prořezání stromů - S. Kolínský; Žádost o finanční příspěvek - dětský karneval; Výstavba cyklotrasy Krakovany - Týnec n. L.; Žádost o zřízení veřejného osvětlení - ing. M. Věříš; Příspěvek na stravné zaměstnancům.

Datum 2015-03-11
Velikost souboru 147.28 KB
Stáhnout 154