Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Krako Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Krakovany

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Krakovany č.1/2024 ze dne 7.2.2024

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů:

Vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín, Krakovany 113, 281 27 Krakovany, IČ 75034174.

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“),
 • plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících,
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících,
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovních, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy podle § 5 odst. 1 písm. b) zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • odborná kvalifikace podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb.,
 • znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Přihláška musí obsahovat (přiložte originály nebo úředně ověřené kopie dokladů:

 • přihláška ke konkurznímu řízení,
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění,
 • strukturovaný životopis,
 • ověřenou kopii dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace (doklady o dosaženém vzdělání - VŠ diplom i vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
 • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíce, popř. doklad o jeho vyžádání,
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců), popř. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • doklad o celém průběhu zaměstnání (včetně funkčního zařazení) a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • koncepce dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran A4).

 

Předpokládaný nástup: 1.8.2024

Přihlášku s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail) včetně všech výše uvedených příloh zašlete doporučeně s doručením do 27.3.2024 (nebo osobně doručte na obecní úřad Krakovany) nejpozději do 27.3.2024 do 17hod, na adresu Obec Krakovany, Krakovany 15, 281 27.

 

Obálku označte:

„Konkurz – Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín, Krakovany 113 – NEOTEVÍRAT“

V případě dotazů se obracejte na Ing. Martinu Kopencovou na tel.: 606 847 140.

 

Pozn. Znění tohoto vyhlášení konkurzu bude zveřejněno na úřední desce OÚ Krakovany.

 

V Krakovanech 19.2.2024

Ing. Martina Kopencová

   Starostka obce

Příloha obsahuje:

 • Vyhlašení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krakovany,
 • přihláška do konkurzního řízení,
 • souhlas se zpracováním osobních úajů.

 

vyvěšeno: 19. 2. 2024

sejmuto: 27. 3. 2024

Information
Datum 2024-02-19
Verze:
Velikost 50.33 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 24
Licence