Obecní úřad Krakovany oznamuje, že poplatky za svoz TKO (tuhý komunální odpad) a za psy na rok 2020 jsou následující:

 

Poplatek za svoz TKO 2020 na 1 osobu

 • nad 15 let: 650,- Kč,
 • do 15 ti let a držitelé ZTP: 600,- Kč,
 • majitelé rekreačních objektů (chalupáři) – 650,- Kč /nemovitost.

 

Kalendář svozu odpadu

 

Poplatek za psa: 40,- Kč

 

Poplatky je možné zaplatit hotově v budově OÚ, nebo převodem na účet číslo 4428151/0100 (KB) nebo na účet u 112543763/0300 (ČSOB). Jako variabilní symbol uveďte:

a) pro platbu TKO: 1340+číslo popisné domu

b) pro platbu za psa: 1341+číslo popisné domu

 

Obec Krakovany nebude sankcionovat nezaplacení poplatku do 30.6.2020. Tzn. poplatky je možné zaplatit do 30.6.2020. Preferujeme platbu na účet, děkujeme.

 

Obecní úřad Krakovany oznamuje, že poplatky za svoz TKO (tuhý komunální odpad) a za psy na rok 2021 jsou následující:

 

Poplatek za svoz TKO 2021 na 1 osobu

 • nad 15 let: 650,- Kč,
 • do 15 ti let a držitelé ZTP: 600,- Kč,
 • majitelé rekreačních objektů (chalupáři) – 650,- Kč /nemovitost.

 

Kalendář svozu odpadu

 

Poplatek za psa: 40,- Kč

 

Poplatky je možné zaplatit hotově v budově OÚ, nebo převodem na účet číslo 4428151/0100 (KB) nebo na účet u 112543763/0300 (ČSOB). Jako variabilní symbol uveďte:

a) pro platbu TKO: 1340+číslo popisné domu

b) pro platbu za psa: 1341+číslo popisné domu

 

Obec Krakovany nebude sankcionovat nezaplacení poplatku do 30.6.2021. Tzn. poplatky je možné zaplatit do 30.6.2021. Preferujeme platbu na účet, děkujeme.

 

Poskytování informací, příjem podání

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 Položka   Sazba
 fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)  2,50 Kč
 ostatní náklady  dle skutečně vynaložených nákladů

  

Formuláře

 • Žádost o poskytnutí informací
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • Žádost o nahlédnutí do Registru oznámení

Obecní úřad Krakovany oznamuje, že poplatky za svoz TKO (tuhý komunální odpad) a za psy na rok 2023 jsou následující:

 

Poplatek za svoz TKO 2023 na 1 osobu

 • nad 15 let: 650,- Kč,
 • do 15 ti let a držitelé ZTP: 600,- Kč,
 • majitelé rekreačních objektů (chalupáři) – 650,- Kč /nemovitost.

 

Kalendář svozu odpadu

 

Poplatek za psa: 40,- Kč

 

Poplatky je možné zaplatit hotově v budově OÚ, nebo převodem na účet číslo 4428151/0100 (KB) nebo na účet u 112543763/0300 (ČSOB). Jako variabilní symbol uveďte:

a) pro platbu TKO: 1340+číslo popisné domu

b) pro platbu za psa: 1341+číslo popisné domu

 

Obec Krakovany nebude sankcionovat nezaplacení poplatku do 31.3.2023. Tzn. poplatky je možné zaplatit do 31.3.2023. Preferujeme platbu na účet, děkujeme.

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Krakovany

2. Důvod a způsob založení

Obec Krakovany (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 •  Knihovna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Krakovany, Krakovany 15, 28127

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Krakovany, Krakovany 15, 28127

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla a fax

 • pevná linka: +420 321 781 368
 • fax: +420 321 781 368 

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.obec-krakovany.cz

4.6 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").

2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy:

Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.

3. Kontrola datové zprávy: 

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je: 

 1. uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
 2. datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
 3. charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

4.7 ID datové schránky

Datová schránka: 6dtbna9

5. Případné platby lze poukázat

Platby na účty úřadu

Obec dává na vědomí, že případné platby lze poukázat na níže uvedená čísla účtu. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu. Obec není plátcem DPH.

Bezhotovostní platby

Číslo účtu: 4428151/0100 (KB) nebo účet č. 112543763/0300 (ČSOB)

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoli v úředních dnech.

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

 • poplatky za odpad
 • poplatky ze psů
 • správní poplatky
 • CzechPOINT

6. IČ

 • 00235504

7. DIČ

 • Obec není plátcem DPH. 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů 

8.2 Rozpočet a hospodaření

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací rozhoduje:

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy 

16.1 Vzory licenčních smluv

 • Obec v této době nemá vzorové licenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence

 • Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: