Test-jdownloads

Podrobnosti o souboru

Změna č. 1 ÚP Krakovany Změna č. 1 ÚP Krakovany 2023

Opatření obecné povahy
Zastupitelstvo obce Krakovany podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)

vydává

v souladu s § 43 odst. 4 stavebního zákona, s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přiměřeně s § 13 a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška)

změnu č. 1 územního plánu Krakovany

1. Textová část územního plánu
s počtem listů 8.

2. Grafická část územního plánu
obsahuje výkres základního členění území „01“ v měřítku 1 : 10 000, hlavní výkres „02“ v měřítku 1 : 5 000, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací „03“ v měřítku 1 : 5 000.

Obsahuje následující přílohy:

  • 00_Příloha č 1 - Srovnávací text.pdf
  • 00_Textová část.pdf
  • 01_Základní členění.pdf
  • 02_Hlavní výkres.pdf
  • 03_Výkres VPS.pdf
  • O1_Koordinační výkres.pdf
  • O2_Širší vztahy.pdf
  • O3_Zábory ZPF a PUPFL.pdf
  • OOP_Krakovany.pdf

vyvěšeno: 2.3.2023
sejmuto: 17.3.2023

Information
Datum 2023-03-02
Verze:
Velikost 34.34 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 135
Licence