Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 5 z 10
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 5
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 15. 12. 2016

Rozpočet obce na rok 2017, plán účetních odpisů na rok 2017; Dílčí přezkoumání hospodaření obce Krakovany za rok 2016; Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev; Usnesení č. 12/2016 - Dodatek č. 1/2017 k smlouvě o odvozu odpadu; Kupní smlouva – J. Veselka; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s.; Cenová kalkulace vodného a stočného pro kalendářní rok 2017; Dodatek č. 4 smlouvy o komplexním provozování veřejné kanalizace obce Krakovany; Dohoda o narovnání – VODOS s.r.o., Kolín a společnost METEOR Kolín, spol. s.r.o.; Stanovy Svazku obcí Týnecko; Technologická úprava ČOV Krakovany; Oprava havarijního stavu veřejného osvětlení v lokalitě u fary; Oprava místní komunikace v lokalitě „Na Vrších“ v Krakovanech; Výstavba III. etapy kanalizace „Krakovany – Božec“; Kupní smlouva – L. Kubíčková; Rozpočtová změna č. 4/2015; Povolení provozu VHP - 2017.

Datum 2016-12-27
Velikost souboru 248.21 KB
Stáhnout 106

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 9. 11. 2016

Seznámení s Rozpočtem obce na rok 2017; Inventarizace majetku obce za rok 2016; Prodloužení sítě VO v lokalitě „Na Vrších“; Oprava místní komunikace v lokalitě „Na Vrších“; Převod pozemku na obec Krakovany - L. Kubíčková; Strategický rozvojový plán obce Krakovany.

Datum 2016-11-20
Velikost souboru 220.1 KB
Stáhnout 103

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 19. 10. 2016

Usnesení č. 11/2016 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu; Zateplení objektu sportovní haly; Provozní řád veřejného sportoviště - víceúčelového sportovního kurtu; Správce veřejného sportoviště - víceúčelového sportovního kurtu; Záměr na prodej pozemku; Nabídka na nákup komunální techniky; Rozpočtová změna č. 3/2016; Povolení provozu VHP - CORONA CZ a.s.; Vítání občánků - finanční dar obce; Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Krakovany.

Datum 2016-11-03
Velikost souboru 93.61 KB
Stáhnout 103

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 21. 9. 2016

Smlouva o dílo a Příkazní smlouva - IWW engeneering, s.r.o, Kroměříž; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu (rekonstrukce NN do kNN); Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole; Přestupkový zákon - kompetence obce; Žádost chovatelů o finanční příspěvek; Technologická úprava ČOV Krakovany.

Datum 2016-11-03
Velikost souboru 100.28 KB
Stáhnout 108

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 24. 8. 2016

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - město Týnec n. L.; Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.; Prodej parcely č.1363 v k.ú. Krakovany - B. Vejvoda; Cenová nabídka na vybavení školní jídelny stoly a židlemi; Žádost o dotaci na zakoupení mikrobusu SDH; Dopravní značení na krajské komunikaci v horní části obce ; Uschnutí stromu na dolní části návsi; Pozvání zástupců gminy Popielów z Polska; Nepovolené stavby.

Datum 2016-08-30
Velikost souboru 224.62 KB
Stáhnout 98