Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 5 z 7
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 1. 2016

Vodovodní řád a splašková kanalizace v ulici "Na Vrších" - archeologický výzkum; Usnesení č.1/2016: Žádost o dotaci na projekt "Víceúčelový kurt v obci Krakovany"; Usnesení č.2/2016: Žádost o dotaci na výstavbu III. etapy Splaškové kanalizace Krakovany - Božec; Usnesení č.3/2016: Žádost o dotaci na výstavbu III. etapy Splaškové kanalizace Krakovany - Božec - Fond kraje; Údržba veřejného osvětlení v roce 2016; Rámcová smlouva o poskytnutí služeb elektronických komunikací - Pro-Comunication s r.o.; Smlouva o umístění zařízení - Pro-Comunication s r.o.

Datum 2016-01-19
Velikost souboru 747.25 KB
Stáhnout 146

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 11. 2015

Rozpočet obce na rok 2016, plán účetních odpisů na rok 2016; Smlouva o zřízení věcného břemene - RWE Gas Net, s.r.o.,; Smlouva o zřízení věcného břemene - Povodí Labe; Usnesení č.12/2015 - Dodatek č.1/2016 k smlouvě o odvozu odpadu; Smlouva o pronájmu reklamní plochy; Usnesení č.13/2015 - Souhlas zřizovatele s poskytováním darů příspěvkové organizaci; Nabídkové řízení - projekt na zateplení sportovní haly v Krakovanech; Rozpočtová změna č.6/2015; Žádost o finanční příspěvek - Krakovanský kulturní zpravodaj - KZ1; Neplatiči poplatku za svoz TKO; Prodloužení sítě VO v lokalitě „Na Vrších“ v Krakovanech; Povolení provozu VHP - CORONA CZ a.s.; Usnesení č.14/2015 odměny členů zastupitelstva obce; Slevové kupony pro členy ZO a zaměstnance obce.

Datum 2015-12-21
Velikost souboru 231.89 KB
Stáhnout 131

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 11. 11. 2015

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Krakovany za rok 2015; Seznámení s rozpočtem obce na rok 2016; Inventarizace majetku obce za rok 2015; Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany; Povodňový plán obce Krakovany; Různé.

Datum 2015-11-13
Velikost souboru 212.04 KB
Stáhnout 141

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 10. 2015

Smlouva o dílo - Mária Demeterová, Luková 24; Příkazní smlouva - WITERO s.r.o.; Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - ELEKTROWIN a.s.; Cenová nabídka - výměna oken u obecního domu čp.188; Program „Zelená úsporám“ zateplení sportovní haly; Žádost o udělení výjimky z počtu žáků v MŠ na školní rok 2015/2016; Žádost o umístění sídla klubu ZKO Krakovany na obecní úřad.

Datum 2015-10-29
Velikost souboru 216.69 KB
Stáhnout 142

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 30. 9. 2015

Nabídkové řízení - výměna oken a vchodových dveří na poště v Krakovanech; Nabídkové řízení - výstavby vodovodu a splaškové kanalizace v ulici „Na Vrších“ v Krakovanech; Veřejné osvětlení - snížení energetické náročnosti včetně údržby; Žádost chovatelů o finanční příspěvek - posvícenská výstava; Žádost R. Moravce o povolení konání akce - vozatajské závody; Žádost o finanční příspěvek na pořádání vozatajských závodů; Žádost zahrádkářů o finanční příspěvek - posvícenská výstava; Napojení tělocvičny na veřejný vodovod; Rozpočtová změna č.5/2015; Výměna oken v obecním objektu čp.188.

Datum 2015-10-02
Velikost souboru 233.76 KB
Stáhnout 151

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 8. 2015

Usnesení č.8/2015: nařízení obce Krakovany č.1/2015, kterým se vymezuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje; Usnesení č.9/2015: vyčištění požárního haltýře v obci Krakovany – poskytnutí dotace z Povodňového fondu Středočeského kraje; Usnesení č.10/2015 - Rekonstrukce a oprava místní komunikace v obci Krakovany - poskytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje; Nabídkové řízení - odvodnění čerpací stanice splaškové kanalizace u domu čp.43 v Božci; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - Božec, hlavní silnice, náhrada NN nov. kNN; Povodňový plán obce - GEO test, a.s. Brno; Cenová nabídka - TELSIG – servis, spol. s.r.o., Velký Osek; Usnesení č.11/2015 - Žádost o dotaci na výstavbu III. etapy Splaškové kanalizace Krakovany - Božec; Nabídka na odkup pozemku pod trafostanicí u pošty - ČEZ DISTRIBUCE, a.s.; Žádost o umístění dopravního zrcadla - ing. M. Věříš; Okna na poště - nabídkové řízení; Rozpočtová změna č.3/2015; Nabídka na zhotovení nového oplocení „Lípy svobody v Krakovanech“ - J. Kvasnička, Božec 35; Rozpočtová změna č.4/2015; Prodej parcely č.234/7 v k.ú. Krakovany a prodej parcely č.234/8 v k.ú. Krakovany.

Datum 2015-09-07
Velikost souboru 234.99 KB
Stáhnout 150

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 14. 7. 2015

Usnesení č.6/2015 - Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krakovany; Usnesení č.7/2015 - Obecně závazná vyhláška č.2/2015 kterou se vydává Požární řád obce Krakovany; Úprava výústniho objektu na Předveském potoku - Povodí Labe; Odvodnění čerpací stanice splaškové kanalizace u domu čp.43 v Božci; Pozvánka na dožínky - gmina Popielów; Záměr na prodej pozemku; Webové stránky obce; Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Datum 2015-07-20
Velikost souboru 215.48 KB
Stáhnout 168