Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 4 z 7
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 20. 7. 2016

EKOKOM a.s. – změna příloh smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů; Smlouva o dílo - IWWA Dream Team; Podnět na pořízení změny územního plánu obce; Žádost o spolufinancování úkonů potřebných pro odstávku hydroglobusu HG 200/24/3 v Týnci n. L.; Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu; Usnesení č.8/2016 – Vodohospodářská infrastruktura - poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na spolufinancování III. etapy výstavby „Kanalizace Krakovany – Božec“; Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo ze dne 26.9.2011 – Barko Invest a.s.; Údržba budovy školy - cenová nabídka na provedení sanace vlhkého zdiva; Vzorová smlouva o nájmu hrobových míst; Záměr na prodej pozemku; Pozvánka na Dožínky do gminy Popielóv v Polsku; Společná jednání zastupitelstev obcí Krakovany v Čechách a Krakovany na Slovensku; Příkazní smlouva - WITERO s.r.o.; Příkazní smlouva AK Pajerová s.r.o.; Dodatek č.1 ke smlouvě o dlo na zhotovení oplocení obecního hřiště - kurtu; Rekonstrukce dálkařského sektoru škola Krakovany - cenová nabídky TOP INSTAL REAL, s.r.o.

Datum 2016-08-11
Velikost souboru 257.55 KB
Stáhnout 151

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 8. 6. 2016

Usnesení č.7/2016 – Víceúčelový kurt v obci Krakovany – poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí; Smlouva o dílo - Linhart; Smlouva o dílo - M. Demeterová; Kupní smlouva – Paroulkovi; Kupní smlouva - L. Veselková; Strategický rozvojový plán obce; Žádost o zpevnění obecní cesty - Ing. M. Věříš; Žádost o poskytnutí daru – Cesta životem bez bariér; Povolení provozování VHP – CORONA CZ a.s.; Cenová nabídka - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na zateplení obvodových konstrukcí objektu tělocvičny; Víceúčelový kurt v obci Krakovany - nabídkové řízení na rekonstrukci oplocení a sportovní vybavení; Smlouva o dílo - TOP INSTAL REAL, s r.o.; Rozpočtová změna č.2/2016.

Datum 2016-07-16
Velikost souboru 223.39 KB
Stáhnout 139

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 18. 5. 2016

Audit hospodaření obce za rok 2015 a závěrečný účet obce; Účetní závěrka obce Krakovany a účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany; Usnesení č.4/2016 – Kupní smlouvy - ČEZ Distribuce; Usnesení č.5/2016 – dodatek č.2/2016 k smlouvě o odvozu odpadu; Smlouva o pronájmu nebytových prostor v tělocvičně Krakovany - Zuzana Urlichová; Usnesení č. 6/2016 – Smlouva o zřízení věcného břemene - RWE Gas Net, s.r.o., Ústí n. L.; Nabídkové řízení - výstavba vodovodu a splaškové kanalizace v ulici „Na Vrších"; Výběrové řízení - Víceúčelový sportovní kurt; Údržba budovy školy - nabídka na vymalování školy; Údržba budovy školy - nabídka na odvlhčení obvodového zdiva základní školy; Cenová nabídka na ošetření a pokácení stromů - KOTYS.cz; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – VODOS s.r.o.; Návštěva z partnerské obce Krakovany na Slovensku; Sanace průsaku hráze požárního haltýře; Rekonstrukce místní komunikace u haltýře; Povolení provozování VHP.

Datum 2016-06-16
Velikost souboru 254.61 KB
Stáhnout 140

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 4. 2016

Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora na díle „Splašková kanalizace Krakovany – Božec, III. etapa“; Cenová nabídka na vybavení základní školy a školní družiny nábytkem - J. Kvasnička; Cenová nabídka na zhotovení autobusové čekárny v Krakovanech „Na křižovatce“ - J. Kvasnička; Prodej parcely č. 24/3 v k.ú. Krakovany a parcely č. 24/2 v k.ú. Krakovany - manželé Paroulkovi; Prodej parcely č. 291/1 v k.ú. Krakovany - L. Veselková; Žádost o pronájem části objektu tělocvičny v Krakovanech - Z. Urlichová; Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku; Rekonstrukce místní komunikace v lokalitě „U haltýře“; Výběrové řízení - Víceúčelový sportovní kurt v obci Krakovany; Elektronická aukce elektřiny a zemního plynu - A-Tender s.r.o.; Cenová nabídka - projekt zateplení sportovní haly v Krakovanech - Ing. J. Kubeš; Žádost o prominutí poplatku za svoz TKO - P. Gallertová; Žádost o sponzorský dar - Mgr. H. Synková, ZŠ a MŠ Hlavečník; Údržba budovy školy.

Datum 2016-04-16
Velikost souboru 163.03 KB
Stáhnout 193

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 9. 3. 2016

Smlouva o dodávce vody - VODOS s.r.o., Kolín; Smlouva o zřízení věcného břemene – RWE GAS Net, s.r.o., Ústí n. L.; Záměr na prodej pozemku; Žádost spolku Lungta - vyvěšení „Vlajka pro Tibet“; Nabídkové řízení - projekt na zateplení sportovní haly v Krakovanech - AZ PROJECT spol. s.r.o. a DONDESIGN s.r.o.; Svazek obcí Týnec - záměr na výstavbu pečovatelského domu pro seniory; Inventarizace majetku obce za rok 2015; Smlouva o poskytnutí finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti; Rozpočtová změna č.1/2016; Den seniorů; Zájezd do Krakovan na Slovensku; Putovní olympiáda mateřských škol - žádost o finanční příspěvek; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu - Krakovany, NN a kNN pro p.č. 234/4; Prořezání líp v Božci; Vyhodnocení nabídkového řízení na zpracování projektu zateplení sportovní haly v Krakovanech; Záměr na pronájem nemovitosti.

Datum 2016-03-10
Velikost souboru 165.8 KB
Stáhnout 137

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 1. 2016

Vodovodní řád a splašková kanalizace v ulici "Na Vrších" - archeologický výzkum; Usnesení č.1/2016: Žádost o dotaci na projekt "Víceúčelový kurt v obci Krakovany"; Usnesení č.2/2016: Žádost o dotaci na výstavbu III. etapy Splaškové kanalizace Krakovany - Božec; Usnesení č.3/2016: Žádost o dotaci na výstavbu III. etapy Splaškové kanalizace Krakovany - Božec - Fond kraje; Údržba veřejného osvětlení v roce 2016; Rámcová smlouva o poskytnutí služeb elektronických komunikací - Pro-Comunication s r.o.; Smlouva o umístění zařízení - Pro-Comunication s r.o.

Datum 2016-01-19
Velikost souboru 747.25 KB
Stáhnout 146

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 11. 2015

Rozpočet obce na rok 2016, plán účetních odpisů na rok 2016; Smlouva o zřízení věcného břemene - RWE Gas Net, s.r.o.,; Smlouva o zřízení věcného břemene - Povodí Labe; Usnesení č.12/2015 - Dodatek č.1/2016 k smlouvě o odvozu odpadu; Smlouva o pronájmu reklamní plochy; Usnesení č.13/2015 - Souhlas zřizovatele s poskytováním darů příspěvkové organizaci; Nabídkové řízení - projekt na zateplení sportovní haly v Krakovanech; Rozpočtová změna č.6/2015; Žádost o finanční příspěvek - Krakovanský kulturní zpravodaj - KZ1; Neplatiči poplatku za svoz TKO; Prodloužení sítě VO v lokalitě „Na Vrších“ v Krakovanech; Povolení provozu VHP - CORONA CZ a.s.; Usnesení č.14/2015 odměny členů zastupitelstva obce; Slevové kupony pro členy ZO a zaměstnance obce.

Datum 2015-12-21
Velikost souboru 231.89 KB
Stáhnout 131