Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 3 z 7
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 15. 12. 2016

Rozpočet obce na rok 2017, plán účetních odpisů na rok 2017; Dílčí přezkoumání hospodaření obce Krakovany za rok 2016; Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev; Usnesení č. 12/2016 - Dodatek č. 1/2017 k smlouvě o odvozu odpadu; Kupní smlouva – J. Veselka; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s.; Cenová kalkulace vodného a stočného pro kalendářní rok 2017; Dodatek č. 4 smlouvy o komplexním provozování veřejné kanalizace obce Krakovany; Dohoda o narovnání – VODOS s.r.o., Kolín a společnost METEOR Kolín, spol. s.r.o.; Stanovy Svazku obcí Týnecko; Technologická úprava ČOV Krakovany; Oprava havarijního stavu veřejného osvětlení v lokalitě u fary; Oprava místní komunikace v lokalitě „Na Vrších“ v Krakovanech; Výstavba III. etapy kanalizace „Krakovany – Božec“; Kupní smlouva – L. Kubíčková; Rozpočtová změna č. 4/2015; Povolení provozu VHP - 2017.

Datum 2016-12-27
Velikost souboru 248.21 KB
Stáhnout 144

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 9. 11. 2016

Seznámení s Rozpočtem obce na rok 2017; Inventarizace majetku obce za rok 2016; Prodloužení sítě VO v lokalitě „Na Vrších“; Oprava místní komunikace v lokalitě „Na Vrších“; Převod pozemku na obec Krakovany - L. Kubíčková; Strategický rozvojový plán obce Krakovany.

Datum 2016-11-20
Velikost souboru 220.1 KB
Stáhnout 137

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 19. 10. 2016

Usnesení č. 11/2016 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu; Zateplení objektu sportovní haly; Provozní řád veřejného sportoviště - víceúčelového sportovního kurtu; Správce veřejného sportoviště - víceúčelového sportovního kurtu; Záměr na prodej pozemku; Nabídka na nákup komunální techniky; Rozpočtová změna č. 3/2016; Povolení provozu VHP - CORONA CZ a.s.; Vítání občánků - finanční dar obce; Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Krakovany.

Datum 2016-11-03
Velikost souboru 93.61 KB
Stáhnout 139

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 21. 9. 2016

Smlouva o dílo a Příkazní smlouva - IWW engeneering, s.r.o, Kroměříž; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu (rekonstrukce NN do kNN); Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole; Přestupkový zákon - kompetence obce; Žádost chovatelů o finanční příspěvek; Technologická úprava ČOV Krakovany.

Datum 2016-11-03
Velikost souboru 100.28 KB
Stáhnout 144

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 24. 8. 2016

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - město Týnec n. L.; Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s.; Prodej parcely č.1363 v k.ú. Krakovany - B. Vejvoda; Cenová nabídka na vybavení školní jídelny stoly a židlemi; Žádost o dotaci na zakoupení mikrobusu SDH; Dopravní značení na krajské komunikaci v horní části obce ; Uschnutí stromu na dolní části návsi; Pozvání zástupců gminy Popielów z Polska; Nepovolené stavby.

Datum 2016-08-30
Velikost souboru 224.62 KB
Stáhnout 137

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 20. 7. 2016

EKOKOM a.s. – změna příloh smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů; Smlouva o dílo - IWWA Dream Team; Podnět na pořízení změny územního plánu obce; Žádost o spolufinancování úkonů potřebných pro odstávku hydroglobusu HG 200/24/3 v Týnci n. L.; Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu; Usnesení č.8/2016 – Vodohospodářská infrastruktura - poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na spolufinancování III. etapy výstavby „Kanalizace Krakovany – Božec“; Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo ze dne 26.9.2011 – Barko Invest a.s.; Údržba budovy školy - cenová nabídka na provedení sanace vlhkého zdiva; Vzorová smlouva o nájmu hrobových míst; Záměr na prodej pozemku; Pozvánka na Dožínky do gminy Popielóv v Polsku; Společná jednání zastupitelstev obcí Krakovany v Čechách a Krakovany na Slovensku; Příkazní smlouva - WITERO s.r.o.; Příkazní smlouva AK Pajerová s.r.o.; Dodatek č.1 ke smlouvě o dlo na zhotovení oplocení obecního hřiště - kurtu; Rekonstrukce dálkařského sektoru škola Krakovany - cenová nabídky TOP INSTAL REAL, s.r.o.

Datum 2016-08-11
Velikost souboru 257.55 KB
Stáhnout 150

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 8. 6. 2016

Usnesení č.7/2016 – Víceúčelový kurt v obci Krakovany – poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí; Smlouva o dílo - Linhart; Smlouva o dílo - M. Demeterová; Kupní smlouva – Paroulkovi; Kupní smlouva - L. Veselková; Strategický rozvojový plán obce; Žádost o zpevnění obecní cesty - Ing. M. Věříš; Žádost o poskytnutí daru – Cesta životem bez bariér; Povolení provozování VHP – CORONA CZ a.s.; Cenová nabídka - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na zateplení obvodových konstrukcí objektu tělocvičny; Víceúčelový kurt v obci Krakovany - nabídkové řízení na rekonstrukci oplocení a sportovní vybavení; Smlouva o dílo - TOP INSTAL REAL, s r.o.; Rozpočtová změna č.2/2016.

Datum 2016-07-16
Velikost souboru 223.39 KB
Stáhnout 138