Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 3 z 7
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 31. 5. 2017

Audit hospodaření obce za rok 2016 a závěrečný účet obce; Usnesení č. 5/2017 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu; Usnesení č.6/2017 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti – ČEZ Distribuce; Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – VODOS; Smlouva o dílo – TELSIG – servis, spol. s.r.o., - změna rozsahu díla; Žádost o pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku Krakovany čp.53 – J. Kretschmerová; Kupní smlouva – S. Koláčný; Nabídka na odkoupení parcely č. 305/83 v k.ú. Krakovany - J. Hladík; Nabídkové řízení - výběr zpracovatele projektové dokumentace výstavby kanalizace včetně čerpací stanice v ulici „K lesu“ v Krakovanech; Návrh na pořízení změny ÚPO – M. Doležal; Webové stránky obce; Pozvánka do Krakovan na Slovensku; Dodatek č.6 smlouvy o komplexním provozování veřejné kanalizace obce Krakovany – VODOS s.r.o., Kolín; Kalkulace ceny stočného pro rok 2017 – VODOS s.r.o.; Kupní smlouvy - J. Nezavdal st. a ml.; Žádost o udělení výjimky z počtu žáků MŠ na rok 2017/2018.

Datum 2017-06-12
Velikost souboru 342.72 KB
Stáhnout 130

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 4. 2017

ZŠ Krakovany - obnovení vyučování ve čtyřech třídách od školního roku 2017/2018; Pobyt dětí ze ZŠ Krakovany v gmině Popielów v Polsku; Vypsání výběrového řízení - III. etapa kanalizace Krakovany-Božec; Smlouva o právu provést stavbu - V. Novotný; Cenová nabídka na zhotovení přístřešku na hřišti - J. Kvasnička; Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace chodníku - ing. B. Bartůněk; Virtuální letecká prohlídka obce – nabídka společnosti Panoramas s.r.o.; Usnesení č.3/2017 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu s názvem: Krakovany, kNN pro parcelu č. 290/7; Žádost o finanční pomoc - společnost FOR HELP s.r.o.; Prohlídka kroniky; Rozpočtová změna č. 2/2017; Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku; Žádost o snížení ceny stočného - V. Semenec; Žádost o dotaci na vybavení SK Krakovany materiálem - revokace usnesení; Žádost o poskytnutí finančního daru Asociace Radost; Usnesení č.4/2017 – podpora charity; Žádost o vybudování veřejného osvětlení - manželé Šlechtovi; Záměr na prodej pozemku; Žádost o zapůjčení školní kuchyně - T. Benešová.

Datum 2017-06-12
Velikost souboru 326.23 KB
Stáhnout 178

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 29. 3. 2017

Smlouva o dílo - TELSIG –servis, spol.s.r.o.; Usnesení č.1/2017 – Dodatek č.5 ke smlouvě o komplexním provozování veřejné kanalizace obce Krakovany - VODOS s.r.o.; Darovací smlouva - MAS Zálabí, z.s.; Cenová nabídka na zhotovení altánu na zahradě školy - J. Kvasnička; Nabídkové řízení – výstavba zpevněné komunikace k parcele č. 234/4 v k.ú. Krakovany; Nabídka promítání - putovní kino, TS Production.cz; Kácení tří stromů na parcele č. 140/1 v k.ú. Krakovany - areál ZŠ a MŠ; Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče - EDA CZ, z.ú. Praha; Nákup počítače do knihovny Krakovany; Nabídkové řízení - nákup koberce do školní družiny; Žádost o finanční podporu - ČSCH Krakovany; Příkazní smlouva - WITERO s.r.o.; Příkazní smlouva – WITERO s.r.o.; Vítání občánků - finanční dar obce; Dohoda o provedení práce - A. Šlechtová, Krakovany 168; Dohoda o provedení práce - I. Stejskalová, Krakovany 168; Cenová nabídka – vymalování přízemí MŠ; Cenová nabídka na vybavení MŠ nábytkem - J. Kvasnička, Božec 35; Usnesení č.2/2017 – Žádost o dotaci na vybavení SK Krakovany materiálem.

Datum 2017-04-05
Velikost souboru 165.63 KB
Stáhnout 132

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 22. 2. 2017

Smlouva o dílo - J. Havelová, Radovesnice; Příkazní smlouva - G&T consullting s.r.o.; Zasíťování pozemkové parcely č. 260/1 v k.ú. Krakovany; Cenová nabídka na vybavení učebny v přízemí základní školy nábytkem – J. Kvasnička; Cenová nabídka na zhotovení autobusové čekárny v Božci – J. Kvasnička; Cenová nabídka na zhotovení autobusové čekárny v Krakovanech v “ horní části obce“ - J. Kvasnička; Nákup fotopastí; Kupní smlouva - D. Vránová; Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku; Cenová nabídka na opravu místní komunikace v Božci; Legislativní změna rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017 a dlouhodobý výhled rozpočtu obce na období 2017 - 2020; Víceúčelový sportovní kurt v obci Krakovany - podmínky poskytovatele dotace; Inventarizace majetku obce za rok 2016; Žádost o finanční podporu - Včelaři Týnec n. L.

Datum 2017-03-16
Velikost souboru 232.11 KB
Stáhnout 143

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 25. 1. 2017

Splašková kanalizace Krakovany - Božec III. etapa; Nabídkové řízení - výběr zpracovatele projektové dokumentace výstavby III. etapy kanalizace Krakovany - Božec; Nabídkové řízení - administrace výběrového řízení na dodavatele zakázky „ Výstavba III. etapy kanalizace Krakovany - Božec“; Kupní smlouva - L. Piskačová; Grant TPCA - projekt „Pečujeme o zeleň II“; Cyklotrasa Krakovany - Týnec n/L; Žádost o finanční příspěvek - Krakovanský kulturní zpravodaj - KZ1; Žádost o finanční příspěvek - Svaz měst a obcí České republiky a Arcibiskupství pražské; Pedikúra v obci; Kronika obce; Den seniorů; Žádost spolku Lungta - vyvěšení „Vlajka pro Tibet“; Kupní smlouva - F. Kadavý; Žádost o výstavbu zpevněné komunikace k parcele č.234/4 v k.ú. Krakovany - P. Zalabák a J. Sodomová; Zateplení sportovní haly - WITERO s.r.o.; Technologická úprava ČOV Krakovany; European police association, o.s. - „Školáci nejen na prázdninách“; Rozpočtová změna č.1/2017.

Datum 2017-02-16
Velikost souboru 254.36 KB
Stáhnout 146

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 15. 12. 2016

Rozpočet obce na rok 2017, plán účetních odpisů na rok 2017; Dílčí přezkoumání hospodaření obce Krakovany za rok 2016; Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev; Usnesení č. 12/2016 - Dodatek č. 1/2017 k smlouvě o odvozu odpadu; Kupní smlouva – J. Veselka; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s.; Cenová kalkulace vodného a stočného pro kalendářní rok 2017; Dodatek č. 4 smlouvy o komplexním provozování veřejné kanalizace obce Krakovany; Dohoda o narovnání – VODOS s.r.o., Kolín a společnost METEOR Kolín, spol. s.r.o.; Stanovy Svazku obcí Týnecko; Technologická úprava ČOV Krakovany; Oprava havarijního stavu veřejného osvětlení v lokalitě u fary; Oprava místní komunikace v lokalitě „Na Vrších“ v Krakovanech; Výstavba III. etapy kanalizace „Krakovany – Božec“; Kupní smlouva – L. Kubíčková; Rozpočtová změna č. 4/2015; Povolení provozu VHP - 2017.

Datum 2016-12-27
Velikost souboru 248.21 KB
Stáhnout 145

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 9. 11. 2016

Seznámení s Rozpočtem obce na rok 2017; Inventarizace majetku obce za rok 2016; Prodloužení sítě VO v lokalitě „Na Vrších“; Oprava místní komunikace v lokalitě „Na Vrších“; Převod pozemku na obec Krakovany - L. Kubíčková; Strategický rozvojový plán obce Krakovany.

Datum 2016-11-20
Velikost souboru 220.1 KB
Stáhnout 138