Kategorie: Zápisy ZO 2014 - 2018
Strana 2 z 7
folder.png Zápisy ZO 2014 - 2018
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 15. 11. 2017

Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; Usnesení č.7/2017 – Dodatek č.1 ke smlouvě o komplexním provozování vodovodu obce Krakovany – VODOS s.r.o.; Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o.; Výběrové řízení na zhotovitele Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Krakovany – „Výměna podlahové krytiny ve sportovní hale v Krakovanech“; Výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti obcí Středočeského kraje; Prohlášení obce k zákonu č.159/2006 Sb., o střetu zájmů; Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Krakovany; Seznámení s rozpočtem obce na rok 2018 a střednědobým výhledem obce; Inventarizace majetku obce za rok 2017; Havárie splaškové kanalizace u domu čp.181 v Krakovanech; Žádost o povolení ke skácení stromu – M. Končický; Oslavy 2018; Směnná smlouva - M. Tichá; Různé.

Datum 2017-11-27
Velikost souboru 248.71 KB
Stáhnout 146

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 18. 10. 2017

Předčasné splacení úvěru - KB, a.s.; Směna pozemků – M. Tichá; Žádost o povolení úpravy chodníku – R. Rohlík; Žádost o finanční příspěvek - Krakovanské maminky; Den seniorů; Zakoupení mikrobusu; Příkazní smlouva - ARTENDR s.r.o.; Zásobování obce pitnou vodou – propojení vodovodů; Smlouva darovací č.2/2017 - ČR Ministerstvo vnitra; Výběrové řízení na zhotovitele Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Krakovany - „Výměna podlahové krytiny ve sportovní hale v Krakovanech„ - složení výběrové komise.

Datum 2017-10-21
Velikost souboru 221.15 KB
Stáhnout 210

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 20. 9. 2017

Smlouva o dílo – J. Havelová; Smlouva o zřízení věcného břemene – Gas Net, s.r.o. – Usnesení č.7/2017; Smlouva o dílo - Ústav archeologické památkové péče střední Čechy; Fond cestovního ruchu Polabí - příspěvek obce; Fond obnovy venkova - využití; Cenová nabídka na instalaci klimatizace do MŠ; Oslavy 2018; Hasičské auto; Žádost o vydání rozhodnutí na pokácení nebezpečných stromů - Černá a manželé Gubovi; Havárie splaškové kanalizace u domu čp.203 v Krakovanech.

Datum 2017-09-27
Velikost souboru 216.3 KB
Stáhnout 147

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 29. 8. 2017

Výstavba III. etapy kanalizace Krakovany-Božec; Příkazní smlouva – WITERO s.r.o.; Nabídkové řízení – projektová dokumentace kanalizačních přípojek v Božci; Nabídkové řízení – projektová dokumentace vodovodu v „Čižovské ulici“; Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora na díle „Splašková kanalizace Krakovany – Božec III. etapa“ – dodatek č. 1; Pozvánka na dožínky do gminy Popielów v Polsku; Žádost o finanční příspěvek – ZO ČZS Krakovany; Vybavení SDH Krakovany novým čerpadlem; Čistá obec Krakovany – výběr techniky; Záměr na směnu pozemků; Cenová nabídka na zhotovení střešní krytiny altánu v Základní škole Krakovany; Cenová nabídka na zhotovení střešní krytiny přístřešku na hřišti; Příkazní smlouva o technické pomoci – Ing. J. Sklenařík; Zřízení vjezdu na stavební parcelu č. 234/2 v k.ú. Krakovany včetně případné finanční spoluúčasti obce – P. Štrincl; Společnost Krakovany Development s.r.o. – zasíťování 25 stavebních parcel v dolní části obce; Rozpočtová změna č.4/2017; Přehled akcí realizovanýchod června do srpna letošního roku.

Datum 2017-09-15
Velikost souboru 235.14 KB
Stáhnout 243

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 27. 6. 2017

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu ČEZ Distribuce,a.s.; Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2017- OAD Kolín, s.r.o.; Smlouva právu provést stavbu – ČSCh; Smlouva o dílo - Ing. B. Bartuněk; Smlouva o poskytnutí služeb v rámci administrativy veřejné zakázky - Advokátní kancelář Stejskalová & Blechová; Smlouva o dílo - J. Havelová; Prodloužení řádu veřejného vodovodu v „Čižovské ulici“; Smlouva o právu provést stavbu - J. Koukal; Darovací smlouva - MAS Zálabí; Nabídkové řízení - instalace vzduchotechniky do učebny v prvním podlaží Mateřské školy Krakovany; Závěrečný účet Svazku obcí Týnecko za rok 2016; Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě; Příkazní smlouva k výkonu technického dozoru investora na díle „Oprava místních komunikací Krakovany“; Rozpočtová změna č.3/2017; Výběrové řízení na zhotovitele výstavby III. etapy kanalizace Krakovany - Božec.

Datum 2017-09-14
Velikost souboru 229.62 KB
Stáhnout 166

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 31. 5. 2017

Audit hospodaření obce za rok 2016 a závěrečný účet obce; Usnesení č. 5/2017 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu; Usnesení č.6/2017 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti – ČEZ Distribuce; Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – VODOS; Smlouva o dílo – TELSIG – servis, spol. s.r.o., - změna rozsahu díla; Žádost o pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku Krakovany čp.53 – J. Kretschmerová; Kupní smlouva – S. Koláčný; Nabídka na odkoupení parcely č. 305/83 v k.ú. Krakovany - J. Hladík; Nabídkové řízení - výběr zpracovatele projektové dokumentace výstavby kanalizace včetně čerpací stanice v ulici „K lesu“ v Krakovanech; Návrh na pořízení změny ÚPO – M. Doležal; Webové stránky obce; Pozvánka do Krakovan na Slovensku; Dodatek č.6 smlouvy o komplexním provozování veřejné kanalizace obce Krakovany – VODOS s.r.o., Kolín; Kalkulace ceny stočného pro rok 2017 – VODOS s.r.o.; Kupní smlouvy - J. Nezavdal st. a ml.; Žádost o udělení výjimky z počtu žáků MŠ na rok 2017/2018.

Datum 2017-06-12
Velikost souboru 342.72 KB
Stáhnout 129

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 26. 4. 2017

ZŠ Krakovany - obnovení vyučování ve čtyřech třídách od školního roku 2017/2018; Pobyt dětí ze ZŠ Krakovany v gmině Popielów v Polsku; Vypsání výběrového řízení - III. etapa kanalizace Krakovany-Božec; Smlouva o právu provést stavbu - V. Novotný; Cenová nabídka na zhotovení přístřešku na hřišti - J. Kvasnička; Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace chodníku - ing. B. Bartůněk; Virtuální letecká prohlídka obce – nabídka společnosti Panoramas s.r.o.; Usnesení č.3/2017 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu s názvem: Krakovany, kNN pro parcelu č. 290/7; Žádost o finanční pomoc - společnost FOR HELP s.r.o.; Prohlídka kroniky; Rozpočtová změna č. 2/2017; Návštěva z Krakovan na Slovensku a z gminy Popielów v Polsku; Žádost o snížení ceny stočného - V. Semenec; Žádost o dotaci na vybavení SK Krakovany materiálem - revokace usnesení; Žádost o poskytnutí finančního daru Asociace Radost; Usnesení č.4/2017 – podpora charity; Žádost o vybudování veřejného osvětlení - manželé Šlechtovi; Záměr na prodej pozemku; Žádost o zapůjčení školní kuchyně - T. Benešová.

Datum 2017-06-12
Velikost souboru 326.23 KB
Stáhnout 177