Tajemnice Městského úřadu Týnec nad Labem vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednicích územních samosprávných celků

VEŘEJNOU VÝZVU

k uzavření pracovní smlouvy se zájemcem na pracovní místo úředníka územního samosprávného celku - Městského úřadu Týnec nad Labem:

Samostatný odborný referent Stavebního úřadu MěÚ Týnec nad Labem

Jedná se o uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s termínem nástupu od 1.8.2023 nebo dle dohody.

Druh práce

Samostatný odborný referent na úseku: stavebního řádu a územního plánování

Místo výkonu práce

MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo náměstí č.1, 281 26 Týnec nad Labem

Předpoklady dle §4 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků k uzavření pracovního poměru


Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18-ti let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem.

Kvalifikační požadavky na uchazeče dle § 13a odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu:

 • vzdělání minimálně středoškolské zakončené maturitou v oboru stavebnictví a 3
  roky praxe v oboru stavebnictví nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním oboru
  stavebního, architektonického nebo právnického směru.

Jiné požadavky na uchazeče:

1) uživatelská znalost práce na PC - Word, Excel, Outlook, internet.
2) praxe ve státní správě vítána
3) řidičský průkaz skupiny B
4) organizační schopnosti a samostatnost
5) aktivní přístup k práci
6) schopnost jednat s lidmi

Přihláška musí obsahovat

a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) místo a datum narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana)
zájemce
f) datum a podpis zájemce


Dále bude v přihlášce uvedeno telefonické a mailové spojení zájemce.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce

a) strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platová třída

9. platová třída

Lhůta pro podání přihlášky

nejpozději do 20.6. 2023 včetně do 12:00 hodin.

Místo a způsob podání přihlášky

Přihláška se zasílá na adresu:

MěÚ Týnec nad Labem, Masarykovo náměstí čp. 1, PSČ 281 26 Týnec nad Labem, nebo zájemce osobně doručí do podatelny Městského úřadu Týnec nad Labem, Masarykovo náměstí čp. 1, PSČ 281 26 Týnec nad Labem, vše v zalepené obálce s označením „Veřejná výzva — Samostatný odborný pracovník Stavebního úřadu Týnec nad Labem".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Týnci nad Labem 30.5.2023

Mgr. Ivana Suchánková v.r.
Tajemnice MěÚ Týnec nad Labem


Tel. : 321 781 100
Fax: 321 781 493
e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Info viz příloha.

Attachments:
Download this file (Veřejná_výzva.pdf)Nabídka pracovní pozice[Samostatný odborný referent Stavebního úřadu MěÚ Týnec nad Labem]602 kB

Výstrahy ČHMÚ na NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ ve Středočeském kraji

26. května 2023
 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil výstrahu na „NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ“ v rámci systému integrované výstražné služby, kdy nastává období nepříznivých klimatických podmínek. Na základě "Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí požáru" jsou zakázány činnosti uvedené v čl. 4 tohoto nařízení.

Doporučení ČHMÚ k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou
 
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zejména zakázáno:
 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání zábavní pyrotechniky,
 • vypouštění „lampionů štěstí“,
 • jízda parní lokomotivy,
 • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
 • vypouštění „lampionů štěstí“,
 • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Věstník právních předpisů Středočeského kraje částka 4 "Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru"  - ZDE